Các bậc trình độ trong tiêu chuẩn nghề du lịch Việt Nam

Bộ tiêu chuẩn nghề Du lịch Việt Nam (VTOS) được xây dựng để xác định những chuẩn mực thực tiễn tối thiểu cần thiết để thực hiện công việc trong lĩnh vực du lịch, khách sạn. Các tiêu chuẩn này xác định những kỹ năng mà người lao động cần có để hoàn thành công việc.
Xem tiếp...