Thuật Ngữ – Kỹ Năng

Định nghĩa, giải thích cụ thể các thuật ngữ chuyên môn trong ngành Nhà hàng Khách sạn, đồng thời trình bày quy trình làm việc chi tiết, tiêu chuẩn đánh giá công việc của từng bộ phận như lễ tân, phục vụ bàn, buồng phòng…